หัวหิน เมืองท่องเที่ยวและถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีสเน่ห์ที่น่าหลงใหล ทำให้มีผู้คนมากมายจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่นี่อย่างไม่ขาดสาย ทั้งนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ รวมถึงผู้คนที่ย้ายมาอยู่อาศัยในหัวหินก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เริ่มเกิดปัญหาด้านต่างๆตามมา ด้วยเหตุนี้หัวหินจึงจำเป็นต้องมีการจัดผังเมืองใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองตากอากาศระดับโลก


“ร่างผังเมืองรวมเมืองหัวหิน”

ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบ “ร่างผังเมืองรวมเมืองหัวหิน” จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมทั้งให้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ โดยมีสรุปใจความสำคัญๆดังนี้

ขยายพื้นที่ 4 ตำบล

ขยายพื้นที่ผังเมืองจากเดิมวางไว้เพียง 235 ตารางกิโลเมตร เป็น 327 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลหัวหิน หนองแก ทับใต้ และหินเหล็กไฟ คาดการณ์ 15 ปีข้างหน้าหัวหินจะมีประชากรรวม 280,000 คน จากปัจจุบันประมาณ 150,000 คน

การลงทุนสูงสุด 4 หมื่นล้าน

ภาคธุรกิจในหัวหิน จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนสูงสุด คือ ธุรกิจเช่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 58.61 รองลงมาคือ ธุรกิจขายปลีกขายส่ง ร้อยละ 21.23 ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 20.15 แต่หากนับตามทุนจดทะเบียน ธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด คือ การขายปลีกขายส่ง ร้อยละ 66 การเช่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 19 และ ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 15


เมืองท่องเที่ยว-พาณิชย์/บริการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้หัวหินเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวตากอากาศระดับโลก มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร เป็นเมืองน่าอยู่ฟื้นฟูธรรมชาติ เป็นเมืองต้นแบบด้านการส่งเสริมพลังงานทางเลือกและลดปริมาณขยะ มีระบบบริการสาธารณะที่เพียงพอและทั่วถึง “บ่อฝ้าย” รับไฮสปีดเทรน รวมถึงเป็นศูนย์คมนาคมหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ส่วนบริเวณ “เขาตะเกียบ” ให้เป็นการอยู่อาศัยเพื่อการท่องเที่ยว และ “เขาเต่า” ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว และการอยู่อาศัยเชิงอนุรักษ์

ทั้งนี้ยังมีประกาศแผนในด้านอื่นๆอีกมากมาย สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้จากที่มา

ประชาชาติธุรกิจ

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเมืองท่องเที่ยวหลัก “หัวหิน” ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาหลายด้าน ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบ “ร่างผังเมืองรวมเมืองหัวหิน” จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมทั้งให้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ต่อไปขยายพื้นที่ 4 ตำบล

การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองหัวหิน (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ได้มีการขยายเขตวางผังออกไปทางทิศตะวันตก รวมเป็นพื้นที่ 327 ตารางกิโลเมตร (จากเดิมครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาล 235 ตร.กม.) ประกอบด้วย ตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลหัวหิน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลทับใต้ ตำบลหนองแกทั้งตำบล และเส้นขนานระยะ 500 เมตรจากแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

การใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองหัวหินในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินตอนบนเป็นที่ตั้งของสนามบินบ่อฝ้าย ที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวล ตอนกลางของพื้นที่เป็นที่ตั้งสถานีรถไฟตลาดฉัตรชัยและถนนดำเนินเกษม ส่วนด้านล่างเป็นพื้นที่เขาตะเกียบ ตอนล่างสุดของผังเป็นพื้นที่เขาเต่า นอกเขตเทศบาลมีการกระจายตัวของชุมชน ทำให้เกิดพื้นที่นันทนาการ เช่น สวนน้ำแบล็คเมาน์เทน ตลาดน้ำสามพันนาม วัดห้วยมงคล และมีสถานที่ราชการกระจายออกไป เช่น ที่ว่าการอำเภอหัวหิน

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า (ปี 2575) จะมีประชากรประมาณ 280,000 คน (ปี 2555 มีประชากร 150,000 คน) และจะมีประชากรแฝงราว 52,000 คน

การลงทุนสูงสุด 4 หมื่นล้าน

ขณะที่ด้านเศรษฐกิจ เมืองหัวหินมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดมากกว่าทุกอำเภอรวมกันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาท ธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด คือ 1.การขายปลีกขายส่ง ร้อยละ 66 2.การเช่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 19 และ 3.ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 15

สำหรับจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนสูงสุด คือ ธุรกิจเช่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 58.61 รองลงมาคือ ธุรกิจขายปลีกขายส่ง ร้อยละ 21.23 ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 20.15

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าโครงการสำคัญที่จะเกิดในพื้นที่ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรในปี 2575 โดยจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 21,300 คน/ต่อวัน มีสินค้าเข้าประมาณ 1,300,000 ตัน/ต่อปี มีนักท่องเที่ยว 4 ล้านคน/ต่อปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 16,000 ล้านบาท/ต่อปี

รถติด-มลพิษ-น้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและข้อจำกัดของผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ได้แก่ ปัญหาด้านการจราจรบริเวณกลางเมืองมีจุดตัดของถนนกับทางรถไฟ ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาล น้ำทะเลเสื่อมโทรม การทิ้งของเสียลงทะเล มลพิษประมงชายฝั่ง การกัดเซาะ-รุกล้ำชายฝั่งทะเล/คูคลอง ป่าเสื่อมโทรม ปัญหาชุมชนแออัดริมทางรถไฟบ่อฝ้าย ปัญหาเมืองขยายตัวตามแนวถนนและพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ปัญหาพื้นที่กิจกรรมนันทนาการรุกล้ำพื้นที่เกษตรต้นน้ำ ปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ

นอกจากนั้นยังมีปัญหาขาดโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะพื้นที่ด้านนอกเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ปัญหาน้ำเสีย กลิ่นของเสียจากขยะมีปริมาณมาก โดยเฉพาะในตำบลทับใต้ เป็นต้น

เมืองท่องเที่ยว-พาณิชย์/บริการ

ขณะที่ศักยภาพเมืองหัวหิน เป็นเมืองพาณิชยกรรมและบริการที่สำคัญ มีสนามบินบ่อฝ้ายเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง เป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบราง เนื่องจากมีรถไฟสายใต้พาดผ่านกลางเมือง และยังมีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ มีชายหาดที่สวยงาม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์เพื่อการท่องเที่ยว

ส่วนแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินตั้งแต่เหนือจดใต้มีการขยายตัวทั้งสองฟากฝั่งของถนนเพชรเกษมส่วนพื้นที่ด้านนอกมีการขยายตัวมาตามแนวถนนสาย3218 และสาย 2057

ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้หัวหินเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวตากอากาศระดับโลก มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร เป็นเมืองน่าอยู่ฟื้นฟูธรรมชาติ เป็นเมืองต้นแบบด้านการส่งเสริมพลังงานทางเลือกและลดปริมาณขยะ มีระบบบริการสาธารณะที่เพียงพอและทั่วถึง

“บ่อฝ้าย” รับไฮสปีดเทรน

สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมเมืองหัวหินเป็นเมืองหลายศูนย์กลาง เช่น ศูนย์กลางภายในเทศบาลเมืองหัวหิน บริเวณรอบสถานีรถไฟหัวหิน ตลาดฉัตรชัยและถนนดำเนินเกษมกำหนดให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมดั้งเดิม และส่งเสริมการท่องเที่ยว/บริการ ด้านบนเป็นพระราชวังไกลกังวลกำหนดให้มีการควบคุมพิเศษรอบวัง ถัดขึ้นมาตอนบนจะเป็นศูนย์ “บ่อฝ้าย” เป็นศูนย์คมนาคมหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ

ส่วนตอนล่าง คือ บริเวณศูนย์ “หัวนา” ให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมใหม่ เนื่องจากศูนย์พาณิชยกรรมเดิมมีข้อจำกัดด้านกฎหมาย ด้านล่างกำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัย ศูนย์ “เขาตะเกียบ” ให้เป็นการอยู่อาศัยเพื่อการท่องเที่ยว ด้านล่างสุด ศูนย์ “เขาเต่า” ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว และการอยู่อาศัยเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินทั้งหมด

หนองสมอ-ตะเภาโซนพาณิชย์ใหม่

สำหรับศูนย์กลางภายนอกด้านทับใต้แบ่งออกเป็นศูนย์ชุมชน”หนองสมอ”ให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวจากเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ถัดออกมาเป็นศูนย์ “หนองตะเภา” ให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมใหม่รองรับภาคเกษตรกรรม ส่วนศูนย์กลางอื่น ๆ ที่อยู่ในตำบลทับใต้ให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยรองรับแหล่งงาน และคำนึงถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเขตปลอดภัยในทางทหาร

นอกจากนั้น ยังมีการวางผังที่โล่งเพื่อการนันทนาการ 8 ประเภท ได้แก่ 1.ที่โล่งสวนสาธารณะและบึงน้ำสาธารณะ 2.ที่โล่งประเภทภูเขา 3.ที่โล่งริมชายฝั่งทะเล 4.ที่โล่งริมแหล่งน้ำสายหลัก คือ ห้วยสามพันนามและห้วยมงคล 5.ที่โล่งเพื่อการกักเก็บน้ำ คือ อ่างห้วยมงคล อ่างห้วยไกรทอง อ่างเขาเต่า 6.ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเล 7.ที่โล่งริมเขตทางหลวงสายหลัก ทางหลวงแผ่นดิน และ 8.ที่โล่งริมคลองที่มีชื่อในข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สถานีรถไฟเป็นศูนย์การเดินทาง

สำหรับด้านระบบคมนาคมและขนส่งในเขตเทศบาลเมืองหัวหินกำหนดศูนย์กลางสถานีรถไฟหัวหินเดิมให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายการเดินทางภายในเมืองและระหว่างเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะส่วนด้านบนเป็นศูนย์สนามบินบ่อฝ้ายและสถานีรถไฟบ่อฝ้ายซึ่งจะเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคตกำหนดให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายการเดินทางหลายรูปแบบ

ส่วนบริเวณศูนย์เขาเต่าให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายการคมนาคมภายในชุมชนและระหว่างเมืองโดยในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจะส่งเสริมเป็นถนนเลี่ยงเมืองถนนสายรองส่งเสริมทางเท้า ส่งเสริมทางจักรยานและที่จอดรถ สำหรับศูนย์ภายนอกทุกศูนย์ให้ส่งเสริมการเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ ส่งเสริมถนนสายรอง ส่งเสริมทางเท้าทางจักรยาน และส่งเสริมที่จอดรถขนส่งสาธารณะ

ส่วนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กำหนดเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต จึงควรมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอ และกระจายอย่างทั่วถึงในเขตพื้นที่ศูนย์กลางต่าง ๆ และพื้นที่รอบนอก เพื่อลดการพึ่งพาตนเองและศูนย์กลางเมืองหลัก ซึ่งจากแผนผังแนวความคิดดังกล่าว สามารถกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ 12 ประเภท โดยลดลงจากเดิม 1 ประเภท คือ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ผังเมืองรวมเมืองหัวหินฉบับใหม่จะทำให้การพัฒนาเมืองหัวหินเติบโตอย่างมีทิศทางน่าเที่ยวน่าอยู่ในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวตากอากาศระดับโลกซึ่งยังต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไป

***Credit http://huahin.town/story/city-plan/